Præsidium 2023-2024

  • Præsident: Svend Aage Jensen, tlf. 3054 2680, mail: saj.strib@mail.dk

  • Vicepræsident: Grethe K. Jakobsen, tlf. 2344 1873, mail: grethekjakobsen@gmail.com

  • Vice-vicepræsident: Sigrid Lamdahl Andersen, tlf. 2033 4264, mail: sipe@live.dk

  • Sekretær: Niels Iver Juul, tlf. 9386 8764, mail: nielsiverjuul@gmail.com

  • Skatmester: Erik Hansen, tlf. 2024 5195, mail: erikhansen1957@outlook.dk

  • Klubbens mailadresse: middelfart.ysmen@gmail.com

 

 

Sådan fungerer klubben

Klubbens ledelse varetages af præsidiet, som består af 5 klubmedlemmer, der varetager hvervet som hhv. præsident, vicepræsident og vicevicepræsident. Desuden er to medlemmer  hhv. sekretær og skatmester.
Hvert år vælges 2 nye medlemmer til præsidiet, nemlig vicevicepræsident samt skatmester eller sekretær (disse sidste er på valg hvert andet år). Præsidiet bevarer således sin kontinuitet via de fortsættende medlemmer.
Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedligt og varetager følgende opgaver:
Præsidenten varetager klubbens overordnede daglige ledelse,  leder præsidiemøderne, har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil. Præsidenten nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.
Vicepræsidenten er stedfortræder for præsidenten, er formand for programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.
Vicevicepræsidenten er "i lære" og bistår vicepræsident og præsident.
Sekretæren fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.
Skatmesteren fører specificeret drifts-,  aktivitets- og statusregnskab samt opkræver kontingent.